Page 15 - 2421

Basic HTML Version

θρα
15
22
.
10
.
2016
H οικοδόμηση του νέου Παρθενώνα
παγκόσμιο όραμα έμπνευσης και
εμπιστοσύνης για τους ευεργέτες
Έμπνευση και εμπιστοσύνη
- πυλώνες για την ευεργεσία
Οι ευεργεσίες είναι μια κοινωνική διάσταση,
απαραίτητηαυτήτηστιγμή. Τηστιγμήπουστο-
χεύουμε να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση
μιαςνέαςπροσπάθειαςοικοδόμησηςτηςχώρας.
Μεπολλήχαράβρίσκομαι σήμεραεδώκαι προ-
σπαθώναβρωμέσαστηνψυχήμου ποιες απα-
ντήσεις θα έδινα κι εγώ ως άνθρωπος. Ας ψά-
ξουμε λοιπόν, ας αναζητήσουμε διαστάσεις,
σκέψειςκαι δράσεις.
Ενόψει της παρούσας κατάστασης, μια λέξη
μόνοέρχεταιστομυαλόμου–η«εμπιστοσύνη».
Νομίζωότι κάθε Έλληνας μπορεί να μεγαλουρ-
γήσει,κάθεΈλληναςκρύβειτηναγάπητουγι’αυ-
τήν την υπέροχη, θαυμαστή χώρα, και η εμπι-
στοσύνη του καθενός μας απέναντι στη χώρα
μαςείναισημαντική.Διαβάζονταςγιατον5οαιώ-
ναπ.Χ, τοναποκαλούμενοκαι χρυσό, βλέπουμε
ότι γίνονται τα ίδιακαι παρόμοιαπολιτικάσφάλ-
ματα με τα σημερινά. Το βασικό ερώτημα εδώ
είναι ένα: Πώς θα εμπνεύσουμε σε αυτούς τους
υπέροχουςΈλληνες, τουςαπόδημους, τηνεμπι-
στοσύνη, για να πιστέψουν την Ελλάδα, και να
πάψουνναφοβούνται τηνανευθυνότητακαι τις
λάθοςαποφάσεις τωνηγετών;Νομίζωότι πρω-
ταρχικό μας μέλημα είναι η πεφωτισμένη ηγε-
σία. Εκείνοι που θα μπορούν να πουν μια κου-
βέντα την οποία ο καθένας θα σέβεται και θα
εκτιμά. Αν αυτό το καταφέρουμε, θα είναι ατέ-
λειωτεςοι ευεργεσίες.
ΟιΈλληνεςπρωτεύουνδιεθνώςκαιστονοικονο-
μικό τομέα και στον τομέα των τεχνών, ωστόσο
δεν λείπουν δυστυχώς και εκείνοι που ντρέπο-
νται ναπουν ότι είναι Έλληνες, ότι έχουν ελληνι-
κές ρίζες. Πρόσφατα, σε μια συνάντηση με κο-
ρυφαίουςακαδημαϊκούς, με ρώτησαν τι γίνεται
μετηνκρίσηστηνΕλλάδακαιανθαμπορέσουμε
ως χώρα να ανταπεξέλθουμε, κρύβοντας ίσως
και μια τάση κριτικής και υπεροψίας στην ερώ-
τησή τους. Απάντησα ότι η χώρα αυτή έχει πε-
ράσει αναρίθμητες κρίσεις, αλλά σε μια από τις
πιοσημαντικές, την περίοδο τωνΠερσικώνΟο-
λέμων, μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, και
παρά την καταστροφή της πόλης των Αθηνών,
οι Αθηναίοι νικητέςγύρισανστηνκατεστραμμέ-
νη πόλη τους, μια ημερομηνία σαν την σημερι-
νήπρινσχεδόν2496χρόνια,καιέχτισαντονΠαρ-
θενώνα. Έτσι απαντούνοι Έλληνεςστιςκρίσεις.
Παρθενώνας αξιών και προσφοράς
Νομίζωλοιπόνότι ακριβώς τώραπουβιώνουμε
μιαβαθιάκρίσηωςχώρα,είναιηστιγμήναοικο-
δομήσουμε τουςΝέουςΠαρθενώνες. ΤονΠαρ-
θενώνα των Ιδεών, τονΠαρθενώνα των Αξιών,
τον Παρθενώνα της Προσφοράς. Το ζήτημα εί-
ναιποιεςδράσειςκαιποιαβήματαθαμαςοδηγή-
σουν εκεί. Πρώτον και κυριότερο, κάποιος εξα-
γνισμός που χρειάζεται στη δική μας ψυχή, να
σκεφτούμε ότι κάθε μέρα είναι μετρημένη, κα-
νείς μας δεν πρόκειται να πάρει μαζί του ότι δη-
μιούργησε. Κι όμως τα παιδιά μας, οι νέοι μας
υποφέρουν, δεν έχουν εργασία, ευκαιρίες και
δυνατότητες εξέλιξης στη χώρα μας και φεύ-
γουν.Αυτόείναι μιααιμορραγίαγιατηνΕλλάδα,
ωστόσοφρονώότι με μια πολιτική αξιοκρατίας
καιπροσφοράςθαεπιστρέψουνκαιαυτόπρέπει
νατοπιστεύουμεβαθιά.
Κάθε γωνιά της Ελλάδας
πυρήνας για δωδεκάμηνο τουρισμό
Αυτό που μας αξίζει είναι να δεχθούμε ότι βρι-
σκόμαστε σε μιαπανέμορφη χώραμε ατέλειω-
τες οριζόντιες δυνατότητες και ταυτόχρονα με
βαθιές ρίζες.Μπορούμε ναμιλάμε για τεχνολο-
γία σε πόλεις με ιστορία 100 ή 200 ετών, όμως
εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάθετες
διαστάσεις πολιτισμού. Οι κάθετες διαστάσεις
είναι οι βαθιές ρίζες και αξίες που βρίσκονται
σε κάθε μας βήμα, ιστορικά αλλά και σήμερα.
Εκεί λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε τις δυνάμεις
μας για την οικοδόμηση του μέλλοντος. Δίνο-
νταςφως, νέες διαστάσεις σκέψης, νέα οράμα-
ταδράσης.
Οραματιστείτε πώς μπορούμε να εκμεταλλευ-
τούμε κάθε πετραδάκι, κάθε γωνιά αυτής της
υπέροχηςχώρας.Δενυπάρχει σημείοστηχώρα
που ναμημπορεί ναπροσφέρει αυτές τις κάθε-
τεςδιαστάσεις,πουναμηνέχειαυτέςτιςκάθετες
αξιακέςρίζεςβαθιάσυνδεδεμένεςμετηνιστορία
και τον μύθο. Ας δώσουμε μερικά παραδείγμα-
τα: ηΚως για την ιατρική, η Ικαρία για την αερο-
ναυπηγική,ηΚρήτηγιατηναρχιτεκτονική,ηΣά-
μοςγιατηφιλοσοφία, ηΛέσβοςγιατηνποίηση.
Αυτά είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να εστι-
άσουμε και να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει
εκεί τουρισμόςόλον τον χρόνομέσααπόδιεθνή
επιστημονικάκαι ερευνητικάσυνέδριαταοποία
να διεξάγονται κάθε μήνα. Χρειάζεται να προ-
βάλουμε τις διαστάσεις ανάπτυξης όλων των
περιοχών της χώρας μας μέσα από γόνιμο διά-
λογο, όπου η θέση και η αντίθεση θα οδηγούν
στη σύνθεση και την αναζήτηση των νέων δια-
στάσεωντηςεπιστημονικήςκαικοινωνικήςπρο-
όδου.Ητεχνολογίαμάςείναιαπαραίτητη,τοίδιο
καιοιεπενδύσειςκαιοιευεργεσίες,σαφώς,αλλά
πάνταμε γνώμονα τηδιάσωση τουαγαθού του
βίουκαι τουπεριβάλλοντος.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ξεκίνησα την ομιλία
μου αναφέροντας ότι αυτός είναι ο κατάλληλος
χρόνος για δράση και πρωτοβουλία. Ας πάρου-
μεγιαπαράδειγματηνκλιματικήαλλαγή,μετην
οποία εμείς, ως Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτι-
κής, ασχολούμαστε εδώκαι 30 χρόνια σε υψη-
λό επίπεδο επιρροής των ηγετών παγκοσμίως.
Στοπαρελθόν,οιηγέτεςδενέδινανιδιαίτερηση-
μασία και βάρος στο ζήτημα της κλιματικής αλ-
λαγής, ωστόσο οι σημερινές καταστροφές της
κλιματικής αλλαγής και οι ανθρωπιστικές κρί-
σειςπουεπακολουθούν,τουςαναγκάζουνναμη
μπορούν πλέον να στρέψουν το βλέμμα αλλού
και νααναλάβουνεπιτέλους τιςευθύνες τους.
Αυτή η αίσθηση υπευθυνότητας για τη διάσω-
ση του βίου μάς συνδέει όλους, γιατί έχουμε
όλοι ευθύνη να διαφυλάξουμε αυτό το πολύτι-
μο αγαθό, τόσο οι ηγέτες αλλά και οι καθημερι-
νοίάνθρωποικάθεειδικότητας.Έχουμεόλοιμας
ευθύνηνακινητοποιηθούμε. Ιδιαίτεραοιαπόδη-
μοι Έλληνεςευεργέτεςθαπρέπει ναμαςβοηθή-
σουννακυνηγήσουμε τιςαξίες, όχι ταχρήματα.
Τις αξίες για να χτίσουμε εκ νέου πάνωστις υγι-
είςμαςρίζες.Αςγίνει λοιπόνηπροσπάθειάτους
για την ενίσχυση τόσο της χώρας και της κοινω-
νίας,όσοκαιτουαγαθούτουβίου,έναπαράδειγ-
μασύγχρονουΠαρθενώνα.
Ομιλία της Προέδρου της ΔιεθνούςΟργάνωσης Βιοπολιτικής,
Καθ. Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη
, στη ΣτρογγυλήΤράπεζα
της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών
Αγνή
Βλαβιανού
Αρβανίτη
Πρόεδροςκαι Ιδρύτρια
τηςΔιεθνούςΟργάνωσης
Βιοπολιτικής
n
Διάσωση του βίου