Page 14 - 5911

Basic HTML Version

14
Καθηµερινή
30 Μαΐου 2017
Στο Ιδιόμελο ακόμα μια
φορά μια ενδιαφέρουσα
παράσταση από την ομάδα
«Αλληλέγγυες Νότες»,
που
συντονίζει η Γεωργία Δελη-
γιαννοπούλου.
Πρόκειται για μια αναζή-
τηση της γυναικείας μορφής
μέσα από τα κείμενα και τη
μουσική.
Στην εισαγωγή στήνεται
το σκηνικό και ακούγεται
το τραγούδι
«Κεφαλοδέσι»
από την Ολυμπία Μπογδα-
νοπούλου. Το κεφαλοδέσι,
το «τσεμπέρι», μονόχρω-
μο ή λευκό ή σταμπωτό, χα-
ρακτηριστικό για κάθε ηλι-
κίαπουπαρουσιάζει μεγάλη
ποικιλία στη μορφή και στο
σχήμα του στην ελληνική
παράδοση. Η γυναίκα δεν
μπορεί να είναι ξεμαλλιάρα,
«αναμαλλαρέα» όπως την
έλεγαν οι Βυζαντινοί. Φορεί
το κεφαλοδέσι της ή το κά-
λυμμα της κεφαλής, μαζεύ-
ει τα μαλλιά της σε πλεξίδες.
Μετά το κεφαλοδέσι,
σήμα κατατεθέν των γυναι-
κών στα περισσότερα μέρη
τουκόσμου, ηπαράστασηθα
συνεχιστεί με το εκπληκτικό
κείμενο της Γ. Δεληγιαννο-
πούλου, από τοβιβλίο
«Ανα-
σαίνει ο κήπος»,
βιωματική
δίχως άλλο διήγηση, που
αφορά το προσκύνημα στην
Τήνο του κοριτσιού με τη
μητέρα της, τακτική επίσκε-
ψη στην Παναγία για την εκ-
πλήρωση τάματος. Εξαιρε-
τική η ερμηνεία της Νάσιας
Σταματάρα, που θυμάται
και πίνοντας ελληνικό καφέ
ανακαλεί εκείνη τη γνωστή
σε όλους μνήμη από το προ-
σκύνημα στην Τήνο τον Δε-
καπενταύγουστο, με τον συ-
νωστισμό στο πλοίο, με την
ιδρωτίλα, με τις γυναίκες να
ανεβαίνουν με πληγιασμένα
γόνατα στην εκκλησία. Υπέ-
ροχος ο λόγος και εξαιρετι-
κή η απόδοσή του.
Οι καρέκλες κάτω και
ακούγεται το
«Μάνα μου
Μάνα»,
Βυζαντινός Ύμνος
της Μεγάλης Παρασκευ-
ής των Μαρωνιτών του Λί-
βανου. Απόδοση στα ελλη-
νικά από τον Νίκο Γκάτσο.
Εξαιρετική η ερμηνεία από
τη Εριφύλη Σαββίδη και τη
Γεωργία Δεληγιαννοπού-
λου, όπου η Γεωργία Δε-
ληγιαννοπούλου κρατά το
ίσο και φαίνεται ότι έχει κά-
νει τη διδασκαλία· έτσι και οι
δυο τους δημιουργούν αυτή
την αίσθηση του βυζαντινού
ύμνου.
«μάνα μου μάνα
τον ήλιο σου φέρε μου
πάνω στο σταυρό»
Εμβληματική η μορφή
της μάνας, διατρέχει όλη την
παράστασηάμεσαή έμμεσα,
η γυναίκα – μάνα, ερωμένη,
ταλαίπωρη νοικοκυρά, δυ-
νάστης, για να αλαφρύνει
στο τέλος, γυναίκα του γλε-
ντιού.
Ο Σταύρος Φατούρος
τραγουδά το
«Λούζεται η
αγάπη μου»,
ενώυποτίθεται
ότι δύο λουόμενες κάθονται
στην όχθηκαι ημιαπλέκει τα
μαλλιά της άλλης. Εξαιρετικά
τα κορίτσια που υποδύονται
τους ρόλους, με κίνηση και
έκφραση νεανική, μαζί με
την ξεχωριστή ερμηνεία του
Σταύρου Φατούρου.
Ακολουθεί μια σπάνια
φωνή του Βασίλη Γεωργιά-
δηπου ερμηνεύει τη
«Μαρί-
να»
των Θεοδωράκη - Ελύ-
τη.
«Από έρωτα πεθαίνουν
τα κλαριά»,
ποίημα τουΛόρ-
κα – απόδοση Λ. Παπαδό-
πουλος, μουσική Γ. Γλέζος,
με εκπληκτική ερμηνεία της
Γεωργίας Δεληγιαννοπού-
λου, μαζί της ο Δημήτρης
Κομβούτης και εκείνος μια
παρουσία ιδιαίτερη από ερ-
μηνευτική πλευρά.
Διήγηση με κείμενο της
ομάδας για έναν κίναιδο
δάσκαλο, που παρενοχλού-
σε τα μικρά κορίτσια, μαθή-
τριές του και όταν κάποιοι
γονείς ζήτησαν να απολυ-
θεί, λυπήθηκαν τη γυναί-
κα του και τα παιδιά του και
απλά του επιβλήθηκε αλλα-
γή σχολικού περιβάλλοντος,
για να συνεχίσει και αλλού
την απαράδεκτη συμπερι-
φορά του.
«Historia de un amor»
,
ο έρωτας κομβικό σημείο
στη ζωή της γυναίκας, ζωή
και θάνατος και Navazesh
από τ ο ν Mohammad
Nezarat. Υπέροχη φωνή.
Το πρώτο μέρος τελειώ-
νει με τη
«Μαίρη Πανα-
γιωταρά»
του Λουκιανού
Κηλαηδόνη με τη Γιούλη Γε-
ωργοπούλου. Δεν τραγουδά
μόνο, ερμηνεύει με τη κίνη-
ση, την έκφραση, το ύφος, τη
φωνή. Μαζεύει ρούχα από
κάτω, όπως κάνουν συνή-
θως οι μητέρες, βγάζει τα
ρούχα της τα επαγγελματι-
κά, φορά ποδιά κουζίνας και
όταν το βράδυ θα πρέπει να
εκτελέσει τα συζυγικά κα-
θήκοντα, λύνει τα μαλλιά της
για να καταλήξει ότι είναι ένα
θύμα τυπικό.
Το δεύτερο μέρος ξεκι-
νά με το τραγούδι του Τζίμη
Πανούσημε τον ΣταύροΦα-
τούρο
«Ένα τραγούδι για το
χειμώνα»
για τη συντριβή,
για ένα άλλο αδιέξοδο μιας
θηλυκής φύσης.
«Καίγομαι»
τουΣταύρου
Ξαρχάκου και του Νίκου
Γκάτσου με τη Λιάνα Ανδρε-
οπούλη για εκείνη την εσω-
τερική και ασίγαστη φωτιά
και μετά Λιλήθ για τον αήτ-
τητο φόβο.
Στο επόμενο τραγούδι
«Για δυο ζευγάρια ρόδα»
παραδοσιακό. Η Μαριέττα
Δελώτη την Τετάρτη 17 Μα-
ΐου 2017, υποδύθηκε όλους
τους ρόλους. Τη λογοδο-
σμένη νεαρή, που έδωσε
δυο ζευγάρια ρόδα στο πρι-
γκιπόπουλο, τη μάνα, που
την επέκρινε και καταδίκα-
σε, τα αδέλφια, που την ξυ-
λοφόρτωσαν μέχρι θανά-
του και ξανά το παράπονο
της αδικοχαμένης νέας, για
να ακολουθήσει το υπέροχο
πια παραδοσιακό τραγού-
δι από τον Γιάννη Παπαθύ-
μνιο, με μια μοναδική ερμη-
νεία και εκείνο το τράβηγμα
της νεκρής εκτός σκηνής με
το κόκκινο του αίματος πανί.
Αυτό το μέρος ήταν πολύ
φορτισμένο και με ωραίες
ερμηνείες.
Ακολουθεί η
«Περσεφό-
νη»
του Θ . Παπακωνσταντί-
νου με τη Βίλυ Κεραμά σε
μια εσωτερική ερμηνεία.
Η Βίλυ Κεραμά παίζει επί-
σης εξαιρετικά κρουστά και
μπεντίρ.
«...στον Άδη κατεβαίνω
Κατεβαίνω σα νυφούλα
πού ‘χασε το μάγκα της
ωχ ωχ ωχ, το λούσο
και τα φράγκα της
ωχ ωχ ωχ, το λούσο
και τα φράγκα της»…
Μετά το μεσαιωνικό πο-
λυφωνικό χορωδιακό μα-
δριγάλι
«Αl linda amiga»
ακούγεται το υπέροχο πα-
ρηγορητικό ποίημα της Κα-
τερίνας Γώγου με την Αφρο-
δίτη Παναγιώτου
«Θάρθει
καιρός»,
για να τελειώσει η
παράσταση με πιο ελαφρές,
λαϊκές και χαρούμενες μου-
σικές επιλογές και βέβαιαμε
το ομώνυμο τραγούδι του Β.
Τσιτσάνη
«Σερσέ λα Φαμ».
Ο επίλογος με τα
«Μισοφό-
ρια»
των Χατζιδάκι, Σακελ-
λάριου.
Στην παράσταση αυτή
είναι αξιοσημείωτο ότι συμ-
μετέχουν παλιοί μαθητές
της Γεωργίας Δεληγιαννο-
πούλου, συνάδελφοί της και
άλλοι ερασιτέχνες ηθοποι-
οί και μουσικοί, που έχουν
πραγματικά διδαχθεί και ερ-
μηνεύουν τα κείμενα και τα
τραγούδια τους, έχουν βρει
διέξοδο στο ταλέντο τους
και μέσα σε ένα υγιές πλαί-
σιο δημιουργούν και μας
προσκαλούν να τους απο-
λαύσουμε. Αξιοσημείωτη η
κινησιολογία της Γκέλυ Πα-
παγεωργίου – Χρυσοσπά-
θη, καθώς και η συμμετο-
χή της στη σκηνοθεσία μαζί
με την Γεωργία Δεληγιαννο-
πούλου.
Μαρία Μαρή
Εκπαιδευτικός
Θεατρολόγος
«Σερσέ λα Φαμ» στο Ιδιόμελο…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Αικ. Παπασπύρου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.2070.383, FAX: 213.2070.385
ΕMAIL: a.papaspyrou@kallithea.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνι-
σμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ η ανάδειξη αναδόχου/
αναδόχων για την υπηρεσία με τίτλο «
Συντήρηση και επισκευή μεταφο-
ρικών μέσων» (εργασίες συντήρησης και επισκευής συμπεριλαμβανο-
μένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) του Δήμου Καλλιθέας, σε
εξωτερικά συνεργεία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
προσφορά), κατόπιν ποσοστού έκπτωσης ανά ομάδα προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13 / 06 / 2017 στο Δημοτικό Κατά-
στημα του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 . Ώρα έναρ-
ξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ.
και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού
πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς πρωτοκολληθεί από το Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημοτικού Καταστήμα-
τος - Ματζαγριωτάκη 76.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία
ή και περισσότερες ομάδες (ανώτερος αριθμός 4 ομάδων). Δεν γίνονται
δεκτές Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστη-
μα ισχύος της προσφοράς είναι εξήντα ημερολογιακές ημέρες, προσμε-
τρούμενο από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελί-
δα του Δήμου Καλλιθέας
www.kallithea.gr.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ
Καλλιθέα 26 / 05 / 2017
Aριθ. Πρωτ: 27686
διακηρυξεισ
πολιτισμοσ